Praktisk info + Rejsevaccination + Attester

Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores ankomst terminal, inden du tager plads i venteværelset. Du skal altid medbringe dit sygesikringskort, når du skal til lægen. Hvis du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos din kommune for at få det erstattet.

Du har normalt mulighed for selv at booke tider på nettet hos enten læge eller sygeplejerske men IKKE under COVID-19 epidemi.

Tider til blodprøvetagning kan kun bestilles hos sygeplejerskerne.

Sygeplejerskerne foretage almindelige celleskrabsundersøgelser hos kvinder der af regionen er indkaldt . Hvis der er underlivsgener/symptomer skal der bestilles en tid hos lægen.

 

Der er åbent for influenzavaccination og pneumokokvaccination men kun med tidsbestilling.

Influenzavaccinationer starter d. 1/10-2020.

Influenzavaccination 2020 Influenza kan være en alvorlig sydom for især ældre mennesker og personer med kroniske sygdomme.

Gratis vaccination gives til alle der er fyldt 65 pr. 15/01/21 eller

 • Er gravid i 2. el. 3 trimester
 • Er førtidspensionist
 • Har kronisk sygdom (sukkersyge,  hjerte/kar, immundefekt, lever-eller nyresvigt)
 • Har BMI >40
 • Er sundhedspersonale i sundheds- og plejesektoren
 • Medfødt eller erhvervet immundefekt, inkl. deres husstand

 For øvrige patienter er prisen for influenzavaccination kr. 250,-.

—————————————————————————

Turister: Konsultation kr. 500  + tillæg ved laboratorieydelser

—————————————————————————

Rejsevaccination:

Vær i god tid - op til over 3 måneder før afrejse – når du henvender dig til klinikken for rejsevaccination, da levringstiden på vacciner fra Statens Serum Institut typisk er 1-2 uger, og nogle vacciner skal gives ad flere omgange med flere uger imellem.

Orientering vedrørende rejser og vaccination kan også søges på Statens Serum instituts hjemmeside:   https://www.ssi.dk/Vaccination/Rejsevaccinationer.aspx

 

Vejledende konsultation vedr. udlandsrejsevaccination:     kr. 300  (forbehold for højere pris ved rejse i flere lande/kontinenter – her betaling efter tidsforbrug).

Vaccinationsgebyr:                                                                       kr. 200,-   per vaccine.

Recept Malariamedicin (ikke rejserådgivning i øvrigt):       kr. 100,-  per person

 

Attester:

Attest ved afbestilling af rejse:                                                   kr. 500,-

Mulighedserklæring:                                                                    kr. 600,-

Motorattest/kørekortattest (husk pasfoto):                            kr. 500,-

Dykkerattest:                                                                                  kr. 750,-

Ansøgning P-kort/handikapattest                                             kr. 500,-

Udeblivelse fra tid afsat til attest  (per reserveret ½ time)  kr. 250,-

Vær i god tid - op til over 3 måneder før afrejse – når du henvender dig til klinikken for rejsevaccination, da levringstiden på vacciner fra Statens Serum Institut typisk er 1-2 uger, og nogle vacciner skal gives ad flere omgange med flere uger imellem.

Orientering vedrørende rejser og vaccination kan også søges på Statens Serum instituts hjemmeside:   https://www.ssi.dk/Vaccination/Rejsevaccinationer.aspx

Vejledende konsultation vedr. udlandsrejsevaccination:     kr. 300  (forbehold for højere pris ved rejse i flere lande/kontinenter – her betaling efter tidsforbrug).

Vaccinationsgebyr:                                                                       kr. 200,-   per vaccine.

Frihåndsattest                                                                               kr. pris efter tidsforbrug/omfang af attesten.

Værgemålsattest                                                                           kr. 2000 + moms  (3000 + moms ved sygebesøg)

FP 220                                                                                            kr. 1200 + moms

FP 220 med blodprøver                                                              kr. 2000 + moms

 

FP 410 Funktionsattest 1100 kr. + moms
FP 420 Bryst og lænderyg 1500 kr. + moms
FP 430 Skulder, overarm og albue 1500 kr. + moms
FP 440 Underarm og håndled 1500 kr. + moms
FP 450 Fingre 1500 kr. + moms
FP 460 Hofte og lår 1500 kr. + moms
FP 470 Knæ 1500 kr. + moms
FP 480 Fod og underben 1500 kr. + moms
FP 490 Tær, mellemfod og fodrod 1500 kr. + moms
FP 500 Øje 1500 kr. + moms
FP 510 Hørelse 1500 kr. + moms

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Læge Per Ginnerup som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Læge Per Ginnerup behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Læge *Per Ginnerup indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

 • Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • XMO  (journalsystem og backup)
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
 • Andre IT-leverandører

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.